Thư mời các nhà thầu xây dựng nhà công vụ – Võ Văn Kiệt

Công ty lương thực miền Nam lựa chọn nhà thầu thi công nhà Công vụ – Võ Văn Kiệt tại địa chỉ số 228, Võ Văn Kiệt, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.

1. Thư mời

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
VĂN PHÒNG  
Số:         /TM-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

Kính gửi: Các nhà thầu xây dựng

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công theo Luật Đấu thầu để thực hiện Thi công gói thầu Cải tạo, sửa chữa cho công trình Nhà công vụ – Võ Văn Kiệt tại địa chỉ 228, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở xét chọn nhà thầu thực hiện, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần kính mời các nhà thầu có năng lực tham dự nộp hồ sơ dự thầu theo nội dung sau:

1. Năng lực nhà thầu:

– Nhà thầu đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, ngành nghề kinh doanh phù hợp với gói thầu thi công xây dựng công trình dân dụng.

– Vốn điều lệ: Từ 03 tỷ đồng trở lên.

– Có chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng đối với các công trình dân dụng và công nghiệp, hạng III trở lên.

– Kinh nghiệm thi công công trình: Trên 03 năm.

– Đã thực hiện công trình dân dụng: Ít nhất 02 công trình.

– Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng 3 tỷ đồng trở lên.

– Có đăng ký danh sách nhân sự, tiến độ thi công phù hợp.

2. Nội dung gói thầu:

– Cải tạo sửa chữa công trình Nhà công vụ – Võ Văn Kiệt.

– Giá trị gói thầu: 68.734.626 đồng.

– Nguồn vốn: Vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

– Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện: 30 Ngày.

(Ghi chú: Thư mời, file bản vẽ thiết kế và dự toán được đăng trên trang Web Tổng công ty Lương thực miền Nam-CTCP)

3. Hồ sơ dự thầu gồm:

– Thư chào giá, Bảng chiết tính chi tiết chào giá, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày phát hành thư mời thầu đến 14giờ00’, ngày 04/07/2022.

– Địa chỉ nộp hồ sơ: Bộ phận Quản lý tòa nhà, địa chỉ Nhà số 228, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ Ông: Vũ Hoàng Long, số điện thoại: 0395245239.

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần rất mong các nhà thầu tham dự và gửi hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, QLTN(L)
TM. VĂN PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG            
Nguyễn Văn Hiển

2. Bản vẽ Nhà Công vụ Võ Văn Kiệt

Ban-ve-Vo-Van-Kiet

3. Dự toán Nhà Công vụ Võ Văn Kiệt

Du-toan-Vo-Van-Kiet