Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Huy Hưng

            Chủ tịch HĐQT

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân

           Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Tấn Đức

            Thành viên HĐQT

Bà Hồ Thị Cẩm Vân

            Thành viên HĐQT

tổng giám đốc

Ông Trần Tấn Đức 

             Tổng Giám đốc

Phó tổng giám đốc

Ông Bạch Ngọc Văn

         Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiển

           Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Hoàng Ngân

            Phó Tổng Giám đốc

kế toán trưởng

Ông Nguyễn Vương Quốc

              Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Vinh

      Trưởng Ban Kiểm soát 

Ông Đào Trọng Hải

    Thành viên Ban Kiểm soát 

Bà Mẫn Thị Nga

     Thành viên Ban Kiểm soát 

Ban lãnh đạo