Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Huy Hưng

Chủ tịch HĐQT

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

Bà Hồ Thị Cẩm Vân

Thành viên HĐQT

tổng giám đốc

Ông Trần Tấn Đức 

Tổng Giám đốc

Phó tổng giám đốc

Ông Bạch Ngọc Văn

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiển

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Hoàng Ngân

Phó Tổng Giám đốc

kế toán trưởng

Ông Nguyễn Vương Quốc

Kế toán trưởng

Ban lãnh đạo