Hội nghị tổng kết công tác năm 2022- Triển khai phương hướng , nhiệm vụ năm 2023- Tổng công ty Lương thực miền Nam

Sáng ngày 9/12/2022, tại VINAFOOD II ,  Tổng công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và khó dự báo, nhất là xung đột ở Ukraina, tiềm ẩn nhiều rủi ro, áp lực lạm phát, giá cả hàng hóa, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, đồng USD tăng giá…; trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, thời tiết ngày càng cực đoan hơn đã tác động ảnh hưởng lớn đến kinh tế cả nước nói chung và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty nói riêng… nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ĐU Khối DNTW, UBQLVNN tại DN, hỗ trợ của Công đoàn NN&PTNT VN, sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, người lao động toàn Tổng công ty đã quyết liệt trong thực hiện đổi mới phương thức quản trị tập trung, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức sản xuất, tìm các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong năm 2022 đã đạt được một số kết quả như sau:

Về công tác Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trong toàn Đảng bộ: (1) Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022; (2) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty; (3) Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (4) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, về cơ bản có định hướng đúng và đã góp phần ổn định tổ chức bộ máy và đảm bảo việc làm cho người lao động. Đã kiện toàn nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng theo quy định của Đảng và đã được Đảng ủy Khối DNTW có quyết định chỉ định, chuẩn y các chức vụ của tổ chức Đảng. Năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã kết nạp 21 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 29 đảng viên dự bị. Đến ngày 30/11/2022, toàn Đảng bộ Tổng công ty có 29 tổ chức cơ sở Đảng (15 Đảng bộ và 14 Chi bộ cơ sở) với 898 đảng viên. Công tác khen tặng, đánh giá xếp loại đảng viên luôn được quan tâm và thực hiện đúng quy định. Năm 2022 có 29 cơ sở Đảng trực thuộc được đánh giá xếp loại, trong đó: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 04 cơ sở Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 16 cơ sở Đảng, hoàn thành nhiệm vụ là 09 cơ sở Đảng, không có cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ;  

Kết quả hoạt động kinh doanh, thực hiện năm 2022 toàn Tổng công ty: doanh thu 17.794,257 tỷ đồng đạt 113,22% kế hoạch năm, lợi nhuận 88,339 tỷ đồng đạt 100,68% kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 được Ủy ban giao và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Cùng với kết quả đạt được, trong năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện được những công việc quan trọng như: (i) Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; (ii) Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kể từ sau cổ phần hóa; (iii) Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (iv) Hoàn tất hồ sơ quyết toán cổ phần hóa trình cơ quan đại diện chủ sở hữu; (v) Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng,  Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua 06 đơn vị: Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, Công ty Bột mì Bình Đông, Công ty Lương thực Long An, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Trà Vinh. Ảnh: Vinafood II.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và tiếp tục phát triển bền vững, cần tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng yếu về công tác Đảng , hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đoàn năm 2023:

Về công tác Đảng, Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của doanh nghiệp; Đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp vững mạnh theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 và Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tổng hợp toàn Tổng công ty, cụ thể như sau:

Mua vào quy gạo 906.520 tấn, bán ra quy gạo 901.515 tấn (xuất khẩu 671.500 tấn, nội địa 230.015 tấn).

– Kim ngạch xuất khẩu 334,1 triệu USD.

– Doanh thu 15.325 tỷ đồng.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, cần tiếp tục thực hiện mô hình quản trị tập trung; sắp xếp lại bộ máy tổ chức; duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm sau gạo ( bún , bánh tráng , phở , bột … ) cùng với ứng dụng công nghệ sạch; hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo gắn bới việc ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, về tài chính, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các ngân hàng; đẩy nhanh việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được để thu hồi vốn, thoái vốn các khoản đầu tư theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt và tăng cường công tác thu hồi nợ.  Đặc biệt chú trọng công tác đầu tư phát triển, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số; tiết giảm các chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng…; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị phụ thuộc; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBQLV ngày 22/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở nhà, đất còn lại của Tổng công ty theo quy định. Thực hiện thoái vốn, chuyển đổi doanh nghiệp trực thuộc theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kiện toàn nhân sự Lãnh đạo cấp cao để ổn định nhân sự đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Tổng công ty.

Về công tác Công đoàn, tiếp tục làm tốt công tác đại diện cho người lao động; cùng với các đơn vị phụ thuộc, các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty, các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, động viên người lao động an tâm công tác, đồng hành cùng Tổng công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Tại hội nghị này, Ban Lãnh Tổng Công ty Lương thực miền Nam -VINAFOOD  II cũng đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng,  Phó Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vinafood II

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo và những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị. Ảnh: Vinafood II

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Đảng ủy khối và các góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện chương trình hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới; đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2022,

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ảnh: Vinafood II