Category Archives: Thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO (V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản) Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ văn bản số: 1704/LTMN-ĐT ngày 19/07/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán 02 chiếc xe tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.  Tổng công ty Lương thực miền Nam […]

Thông báo: về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

  TCT LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CÔNG TY CP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP AN GIANG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 04/TB-LTTPAG-KHKD                          An Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản […]

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu […]