Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO

(V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

 • Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
 • Căn cứ văn bản số: 1704/LTMN-ĐT ngày 19/07/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán 02 chiếc xe tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đưa 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng ra bán đấu giá, cụ thể như sau:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm

SốTTBiển kiểm soátTên phương tiệnSố máySố khungDung tích (Cm3)Giá khởi điểm (Đồng)
151B- 277.10Toyota Hiace2RZ3399182ZH11580004102.43840.000.000
251D – 678.14 (số cũ: 94L-7625)Huyndai H100PORTERD4BB9012252RLPRA17BP9T0093962.607150.000.000
Tổng cộng190.000.000

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Bắt đầu nộp từ ngày 25/07/2022 đến ngày 27/07/2022

3. Địa điểm nộp hồ sơ

 • Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam
 • Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Bộ phận tiếp nhận: Ban đầu tư Tổng công ty
 • Đầu mối liên hệ: Hứa Mỹ Dao (SĐT: 0936.088.168)

4. Tiêu chí lựa chọn

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

 • Phụ lục I: Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 • Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm
 • Có tối thiểu 03 đấu giá viên
 • Có tối thiểu 03 Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

Lưu ý:

Tổng công ty Lương thực miền Nam sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần không hoàn trả lại hồ sơ đối với những đơn vị không được chọn lựa.

Trân trọng.

Nơi nhận:
Các tổ chức đấu giá
Bộ phận CNTN TCT
Lưu: ĐT, HĐTL.
TM. Hội đồng thanh lý tài sản
Chủ tịch hội đồng