Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Ngày 11/9/2018, tại Hội trường Nhà khách T78, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền nắm giữ 497.150.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội cũng trân trọng đón tiếp Quý vị khách mời là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính,… cùng sự có mặt của các Cô, Chú, Anh, Chị là cán bộ hưu trí của Tổng công ty Lương thực miền Nam qua các thời kỳ.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Vinh thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Tại đại hội, Quý cổ đông đã nghe và biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần và tóm tắt Quy chế; Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần; Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần; Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 04 tháng cuối năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2018; Tờ trình thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch.

Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Hội đồng thành viên gồm 05 thành viên: Ông Trần Mạnh Hoài, Bà Nguyễn Thị Hoài, Ông Đỗ Ngọc Khanh, Ông Nguyễn Ngọc Nam và Ông Bạch Ngọc Văn; Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Quốc Đạt, Ông Nguyễn Như Khoa và Bà Lê Thị Thảo. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần. Kết quả được công bố tại Đại hội: Ông Trần Mạnh Hoài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bà Nguyễn Thị Hoài được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Ngọc Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty; Ông Nguyễn Quốc Đạt được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội thông qua.