Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Họp mặt truyền thống cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ.

Ngày 10/01/2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Họp mặt truyền thống cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ.