TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 09 tháng 4 năm 2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) – Cổng số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ đông chiến lược Công ty CP Tập đoàn T&T cùng các cổ đông và khách mời.

Ông Nguyễn Huy Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Ông Nguyễn Huy Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng thông qua các Tờ trình Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo thông tin báo cáo tại Đại hội, năm 2022 Tổng công ty đã bán ra hơn 1,2 triệu tấn gạo, đạt 128% kế hoạch năm; tổng doanh thu hơn 17,7 nghìn tỷ đồng, đạt 112,73% kế hoạch (trong đó doanh thu của công ty mẹ là hơn 10 nghìn tỷ đồng, đạt 120,45% kế hoạch); lợi nhuận trên 91 tỷ đồng, đạt 104,11% kế hoạch.

Như vậy năm 2022 Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch. Hệ số bảo toàn vốn năm 2022 bằng, cũng là năm đầu tiên Tổng công ty có lãi và bảo toàn vốn sau khi cổ phần hóa.

Từ kết quả này, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông, trong đó công ty mẹ đề ra kế hoạch tổng doanh thu 8.700,450 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 163,3 triệu USD. Doanh thu kế hoạch hợp nhất toàn Tổng công ty là 15.325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100,58 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam sẽ thực hiện nhiều giải pháp quan trọng và tiếp tục thực hiện mô hình quản trị tập trung đã mang lại hiệu quả trong năm 2022. Trong đó, tổ chức sắp xếp, điều chuyển máy móc, thiết bị và khai thác triệt để lợi thế về cơ sở hạ tầng, thương hiệu và kinh nghiệm trong kinh doanh lúa gạo để phát huy nguồn lực toàn Tổng công ty. Đồng thời, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý và người đại diện tham gia quản lý điều hành tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để phát triển thị trường mới, khách hàng mới. Đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm sau gạo (bún, phở, bánh tráng, bột…) cùng với ứng dụng công nghệ sạch, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt là hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo gắn với việc ứng dụng công nghệ số truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng tại các vùng lúa nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long.

Liên quan đến vấn đề tài chính, Tổng công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng, đảm bảo nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn và chủ động, linh hoạt sử dụng vốn trong điều kiện ngân hàng thắt chặt tín dụng. Đẩy nhanh việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, thoái vốn các khoản đầu tư theo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp được phê duyệt để tập trung nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.

Cũng tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Bà Hồ Thị Cẩm Vân đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu bầu 496.306.269 chiếm 99,99% tỷ lệ bầu.

Kết thúc Đại hội đồng chí Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phát biểu chỉ đạo, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp thu ý kiến để bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam trong thời gian tới, trong đó: Tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp cùng các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao và Đại hội đồng cổ đông thông qua; tập trung công tác quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty, sớm triển khai xử lý các tồn đọng được nêu tại kết luận của Kiểm toán nhà nước về quyết toán cổ phần hóa, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất việc sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất còn vướng mắc và khai thác sử dụng tối đa nguồn lực về đất đai, tài sản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan liên quan để hoàn thành phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo quy định; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp và sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty./