Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Vĩnh Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 21/4/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Vĩnh Long Lần III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, Công đoàn Công ty Lương thực Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Phấn đấu hàng năm có 80% người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Phấn đấu 100% các Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 01 Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở Công ty hàng năm đạt vững mạnh trở lên;

– Phấn đấu kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn;

– Phấn đấu có 90% công đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc hàng năm.

– Phấn đấu cả nhiệm kỳ có 15 sáng kiến và giải pháp trở lên được Hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận;

– Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp;

– 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn khi Công đoàn Tổng công ty mở lớp tập huấn.

Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và CN UBKT Công đoàn cơ sở. Đồng thời, Đại hội cũng Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.