Vinafood 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2024, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Tham dự Đại hội về phía khách mời có ông Hoàng Kim Duy – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía Vinafood 2 có ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt Tổng công ty và tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp hoặc đại diện được ủy quyền.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe và thông qua: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024; Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ; Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo của HĐQT Vinafood 2, Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch năm do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2023, Vinafood 2 đã bán ra hơn 1,5 triệu tấn gạo, đạt 175% kế hoạch năm; tổng doanh thu hơn 23,3 nghìn tỷ đồng, đạt 152,36% kế hoạch năm; lợi nhuận trên 122,16 tỷ đồng, đạt 121,46% kế hoạch.

Như vậy, năm 2023 Vinafood 2 đã hoàn thành tốt kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với những con số ấn tượng. Từ kết quả này, HĐQT Vinafood 2 đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đó, tổng doanh thu đạt 17.105 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 105,16 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch đề ra, Vinafood 2 sẽ tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác thị trường, marketing quốc tế; hoàn tất việc quyết toán cổ phần hóa và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, giám sát tài chính tại các đơn vị để phát huy tối đa nguồn lực và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Tổng công ty tiếp thu, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành, các Ban nghiệp vụ và các đơn vị tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Tổng công ty thực hiện thắng lợi những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Một số hình ảnh của buổi Đại hội