Vinafood 2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

 Ngày 22/10/2021, Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP (Vinafood 2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 theo hình thức trực truyến để miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); thành viên HĐQT Vinafood 2 cùng các cổ đông tham dự tại các điểm cầu. Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tọa đã trình bày trước các cổ đông lần lượt các nội dung gồm: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà, ông Bạch Ngọc Văn và ông Đỗ Ngọc Khanh; Đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Huy Hưng, ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

Kết quả, HĐQT đã thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Huy Hưng – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinafood 2 nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời cử ông Nguyễn Huy Hưng là Người đại diện theo pháp luật của Vinafood 2.

 Đại diện Vụ Nông nghiệp và Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chụp ảnh cùng các Thành viên HĐQT vừa được miến nhiệm và bầu mới 

Trước đó, ngày 4/8/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có quyết định điều động ông Nguyễn Huy Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, đến công tác tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, cử làm đại diện vốn nhà nước, đại diện 100.000.000 cổ phần, tương ứng 38,89% vốn nhà nước, tương đương 20% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết được ủy quyền là 100.000.000 phiếu.

Ông Nguyễn Huy Hưng cũng là Người đại diện phụ trách chung Nhóm người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử – Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nhiệp