Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Văn bản số 445/LTMN-TCHC ngày 02/4/2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nghị quyết số 42/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan