Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam
Đã được Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam ký ngày 24/8/2018
TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-ds-Tct-LTMN-2

Tin liên quan