Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Mời quý Anh Chị bấm vào link dưới đây để tải tài liệu về.

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.
 2. Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.
 3. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 4. Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 5. Dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 6. Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần Nhiệm kỳ 2018 – 2023
 7. Mẫu đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 8. Mẫu đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 9. Mẫu Sơ yếu lý lịch
 10. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
 11. Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
 12. Tờ trình thông qua Điều lệ
 13. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
 14. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
 15. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
 16. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 17. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 04 tháng cuối năm 2018
 18. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2018;
 19. Tờ trình Kế hoạch đăng ký, giao dịch chứng khoán tập trung, niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch;
 20. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 21. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
 22. Phiếu biểu quyết Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 23. Phiếu biểu quyết.
 24. Thẻ biểu quyết.
 25. Phiếu bầu Hội đồng quản trị.
 26. Phiếu bầu Ban kiểm soát.
 27. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.
 28. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Tin liên quan