Công bố thông tin

Công bố thông tin – Kế hoạch SXKD 2017

Văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam công bố thông tin hoạt động của công ty năm 2017, gồm các nội dung: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201...

Công bố thông tin 2017

Văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam công bố thông tin hoạt động của công ty năm 2017, gồm các nội dung: Báo cáo tiền lương, tiền thưởng (Phụ lục 03) Báo cáo tình h...