Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

          Ngày 29/02/2020, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Tham dự Đại hội có 74 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 496.993.313 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm khoảng 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

           Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Quế Dương, phụ trách vụ Nông nghiệp – UBQLVNN,  Đại diện chủ sở hữu nhà nước và các đại biểu là đại diện cổ đông chiến lược, ngân hàng, công ty kiểm toán, những đơn vị luôn đồng hành và hỗ trợ Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

           Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như: Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và một số Tờ trình khác.

          Ông Võ Thanh Hà đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT; HĐQT đã họp và bầu Ông Võ Thanh Hà làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

          Ông Nguyễn Tuấn Vinh và ông Trần Vĩnh Thanh được ĐHĐCĐ bầu vào Ban Kiểm soát; BKS đã họp và bầu Ông Nguyễn Tuấn Vinh làm Trưởng Ban kiểm soát.

          Đồng thời, tại Đại hội, HĐQT chính thức tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Ngọc Nam và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho Bà Nguyễn Thị Hoài.

          Các thành viên vừa được trúng cử tại Đại hội và các nhân sự được HĐQT bổ nhiệm lên ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của Đại diện Chủ sở hữu.

          Tân Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã phát biểu trước Đại hội những định hướng và mục tiêu sắp tới của Tổng công ty. Tổng công ty quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020.

Tin liên quan