Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo số 442/LTMN-TCHC ngày 02/4/2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan