Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán

Thông báo số 123/LTMN-TCHC ngày 29/01/2019 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan