Quyết định ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Quyết định số 11/2018/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan