Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Kính mời quý khách tham quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Bao gồm các nội dung dưới đây:

STT Nội dung Tệp đính kèm
1 Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Tải về
2 Thông báo cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Tải về
3 Thông báo cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Tải về

Tin liên quan