Tin tức

Tổ chức đấu giá

Tổng công ty Lương thực miền Nam kính mời các tổ chức có chức năng thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản …

Thư mời các nhà thầu

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình kệ trưng bày ….

Thư mời thầu xây dựng.

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình sửa chữa cải tạo …